Projekt

Projekt pn. „Konsultacje +”, realizowany jest w okresie od 1 marca 2017 r., do 31 marca 2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, dotyczących zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.

Programu zakłada w ramach priorytetu I „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, poprzez m.in.:

 • koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej, której celem jest zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, mające na celu wsparcie kobiet w ciąży powikłanej w korzystaniu z opieki zdrowotnej, wsparcie rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach priorytetu II „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” program „Za życiem” przewiduje m.in.:

 • wczesną rehabilitację dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu,
 • utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

W ramach priorytetu III „Usługi wspierające i rehabilitacyjne” program „Za życiem” przewiduje m.in.:

 • zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych, celem działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów w celu ułatwienia dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in. z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.
 • wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztat terapii zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, celem działania jest wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez klub rehabilitacji działający przy warsztacie terapii zajęciowej,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną.

W ramach priorytetu IV „Wsparcie mieszkaniowe” program „Za życiem” przewiduje m.in.:

 • zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – budowa mieszkań na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+),
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.

Priorytet V programu „Za życiem” „koordynacja, poradnictwo i informacja” to m.in.:

 • wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny w celu wsparcia rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszerzenie obszaru działania asystenta rodziny i uczynienia z asystenta rodziny ważnego ogniwa w systemie wsparcia rodzin poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin,
 • utworzenie bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodziny, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Pełna wersja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dostępna jest TUTAJ.

Mapa konsultacji

Konsultacje zostały zakończone

Konferencje

Termin Miasto Miejsce Program konferencji Zgłoszenie Mapa dojazdu

Więcej

Spotkania robocze

Termin Miejsce Zgłoszenie Program

Więcej

Propozycje zmian

Przedstawiamy propozycje zmian oraz zgłoszone uwagi.

Kontakt

Partner wiodący projektu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

info@mrpips.gov.pl

+48 22 661 10 00

Partner projektu

Caritas Polska

ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

caritaspolska@caritas.pl

+48 22 334 85 42
+48 22 334 85 45
+48 22 334 85 00