Konferencja regionalna w Krakowie

Konsultacje społeczne w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” - konferencja regionalna w Krakowie.

W dniu 11 lipca 2017 r. w Hotelu Best Western Premier Kraków przy ul. Opolskiej 14a w Białymstoku odbyła się konferencja regionalna organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji projektów ustaw, których tematem przewodnim jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Celem programu jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W konferencji wzięło ponad stu uczestników reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, a także przede wszystkim same osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Pan Krzysztof Michałkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu PFRON Pani Dorota Habich, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematyki: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowana opieka medyczna nad kobietami w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym oraz rola asystenta rodziny.