Konferencja regionalna w Warszawa

W dniu 17 października 2017 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie odbyła się druga konferencja ogólnopolska a jednocześnie ostatnie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Pan Krzysztof Michalkiewicz, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik, Ks. Marek Dec – Zastępca Dyrektora Caritas Polska, Pani Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Konferencję moderowała dr hab. Dobroniega Trawkowska - profesor UAM w Poznaniu a wystąpienia prelegentów – Pani Doroty Cichockiej oraz Pana Łukasza Pisarskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz sytuacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematy: zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz roli asystenta rodziny.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematy: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz zmiany w prawie pracy i zatrudnieniu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .

Nagrania z konferencji dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/multimedia/warszawa-podsumowanie