„Za Życiem” – konferencja w Częstochowie

12 lipca w Hotelu ARCHE w Częstochowie, przy ul. Oleńki 20 odbyła się szósta z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji projektów ustaw, których tematem przewodnim jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Celem programu jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W konferencji wzięło ponad stu trzydziestu uczestników reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, a także przede wszystkim same osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Pan Krzysztof Michalkiewicz, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik oraz Wicewojewoda Śląski – Pan Mariusz Trepka, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON – Pan Jan Wroński, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia- Pan Maciej Karaszewski, Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – Ks. Marek Bator

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematyki: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .