Program Za życiem, Priorytet III pkt 3.1; 3.4; 3.5.1; 3.5.2; 3.5.7; 4.5;

Autor uwagi: Vanessa Nachabe
Organizacja:
Kategoria: Usługi wspierające. Wsparcie mieszkaniowe. Kryterium dochodowe

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Nie rozumiem co tu jest napisane. 2.6. Uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18. roku życia. Celem działania jest: wsparcie opiekuna pracującego w przypadku choroby dziecka. Osoby do których skierowano wsparcie: aktywni zawodowo, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu opiekunowie dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Podmioty realizujące: ZUS, płatnicy zasiłków.

PRIORYTET III. USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE 3.1. Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Celem działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez możliwość uzyskania pomocy rodzinie, w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoby do których skierowano wsparcie: opiekunowie (o dochodzie nieprzekraczającym miesięcznie 1200 zł netto na osobę w rodzinie) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podmioty realizujące: samorząd powiatowy lub na jego zlecenie podmioty niepubliczne. Propozycja zmiany: Jestem przeciwna dyskryminacji poprzez dochód. Usunąć dochód. Wyjaśnienie: Nawet ci co pracują i przekraczają 1200 netto, nie mają tak komfortowej sytuacji, żeby sobie opłacać wsparcie, szczególnie gdy jest chora więcej niż jedna osoba w rodzinie. Sam dochód nie może być miernikiem do otrzymania pomocy wytchnieniowej. Niestety z wiekiem wszyscy opiekunowie starzeją się i potrzebują wsparcia. Proszę wziąć pod uwagę , to że opiekunowie, którzy pracują gro swojej pensji wydają na chorego/chorych w rodzinie, przez lata opłacając im opiekunki, rehab. Ci ludzie finansowo są zrujnowani, sami tez często potrzebują medycznego wsparcia, na co zazwyczaj ich już nie stać. Nie można ich karać za to, że podjęli się takiego wyzwania i dopóki mogli/mogą to pracują. Koszt opiekunki /asystenta to ok. minimalnie 15 zł netto na godzinę w Warszawie, osoba z wykształceniem pedagogicznym to 20 zł netto w Warszawie. Jeśli się opłaci opiekunki to nie ma za co żyć. Opiekun /asystent to równowartość pensji. Osoby do których skierowano wsparcie: opiekunowie np. dzieci z ciężkimi orzeczeniami, z niepełnosprawnością sprzężoną, jestem przeciwna dyskryminacji poprzez dochód. 3.4. „Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie użytecznych. Celem działania jest: wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych, aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby do których skierowano wsparcie: rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podmioty realizujące: PUP we współpracy z GOPS/MOPS. Propozycja zmiany: Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych po przesianiu przez sito, to znaczy nie każdy bezrobotny może być opiekunem chorego, nie każdy ma takie predyspozycje. Wielu bezrobotnych i klientów OPS- nie sprawdza się w opiece, poprzez to, że nie są profesjonalnie przygotowani do pracy, nie mają do chorych np. z niepełnosprawnością sprzężoną cierpliwości, często palą papierosy, co takie dzieci bardzo denerwuje. Może warto tu określić na czym polegałoby to wsparcie? Sprzątanie domu? Gotowanie z dietą? Pranie zasikanych ton prześcieradeł, czyszczenie higieniczne? Czy wychodzenie na spacer? Rodzice dzieci z cięzkimi uszkodzeniami ON, poza opieką nad dzieckiem mają bardzo dużo prac domowych obowiązkowych, których nie można odłożyć. Fajna sprawą byłaby pomoc w odciążeniu rodzica, ale wydaje mi się, że to powinno działać na zasadzie dofinansowywania tych prac społecznie użytecznych tym rodzinom, przez profesjonalnie przygotowane panie do pomocy przy sprzątaniu np. tego wszystkiego wokół niepełnosprawnego/ych. Gotowanie diety, kiedy matka np.pracuje itp. 3.5.1. Wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną. Cel działania: celem takiego rozwiązania jest umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną. Podmioty realizujące: Powiatowe Urzędy Pracy. 3.5.2. Dostęp do usług i instrumentów rynku pracy członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną. Celem działania jest: godzenie opieki nad osobą niepełnosprawną, o której mowa poniżej, z pracą zawodową, poprzez umożliwienie członkom rodziny, z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie lub zasiłek opiekuńczy: nabycia umiejętności jakich potrzebują (poprzez udział w szkoleniu), podjęcia zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile opiekun lub opiekunowie tego chcą. Podmioty realizujące: Powiatowe Urzędy Pracy. Propozycja zmiany: Szanowni Państwo! zwolnijcie nas pracujących rodziców z podatków poprzez większe odpisy podatkowe, urzeczywistnione, kwota, którą można odliczyć od podatku jest bardzo mała! Za zakup samochodu dostosowanego do osób niepełnosprawnych w przypadku dwójki dzieci podatek jest prawie 30 tysięcy! Samochód nie jest dofinansowywany. Propozycja zmiany: 3.5.7 Dofinansowanie asystentów/opiekunów profesjonalnych do opieki/asysty przy niepełnosprawnym/ych dla rodziców aktywnych na rynku pracy, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagającymi opieki non-stop. Ocena dofinansowania indywidualnie. Rodzice nie mogą być dyskryminowani przez dochód. Asystenci po przeszkoleniu w szkołach dla asystentów/opiekunów, wykształcenie pedagogiczne sprofilowane. Propozycja zmiany: 4.5. Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – pomoc np. w realizacji znalezienia np. domu parterowego, wsparcia przy realizacji zamianay mieszkań na dostosowane do niepełnosprawnych np. parterowe, czy z windą. ?????????????????? 6.1. Wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny i rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością w ramach konkursu FIO 2017. Celem działania jest: premiowanie zadań publicznych na rzecz rodziny, w tym rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością: w ramach konkursu FIO w 2017 r. wyodrębnione zostało kryterium strategiczne: Oferta zakłada działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa (dodatkowe 3 punkty), w ramach konkursu FIO w 2017 r. wyodrębniono Komponent Tematyczny: Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa – alokacja 1.000 tys. zł. Dla wybranego Operatora ustalono kryterium premiując wsparcie dla podmiotów zajmujących się wsparciem i opieką nad rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi czy spodziewającymi się narodzin dziecka z niepełnosprawnością. Osoby do których skierowano wsparcie: rodziny, w tym rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne, osoby (głównie dzieci i młodzież) niepełnosprawne, organizacje pozarządowe. Podmioty realizujące: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948).

<< Powrót do listy uwag