Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 2 pkt 16b; art. 49 pkt 7

Autor uwagi: Agnieszka Suszko
Organizacja:
Kategoria: Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

"Art. 2 o promocji zatrudnienia wyklucza:

  1. osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dla niepełnosprawnego dziecka, niebędące opiekunem prawnym, które nie złożyły wniosku o przysposobienie- na mocy definicji rodziny z art.3 ustawy „Za życiem”
  2. opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy nie są uprawnieni do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (zaznaczone łącznie punkty 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności)
  3. opiekunów osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- w tej grupie w znacznej mierze znajdują się osoby zniepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego stopnia oraz osoby z zespołem Downa, a więc absolutnie niesamodzielne i wymagające opieki, tym samym będą ce w sytuacji wykluczenia opiekuna z rynku pracy przez konieczność sprawowania opieki
  4. opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozwiązanie przedstawiono w Załączniku nr 2"
<< Powrót do listy uwag