Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2.

Autor uwagi: Izabela Janus
Organizacja:
Kategoria: Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zapisy o mieszkaniach chronionych ograniczają dostęp potrzebującym. Propozycja dopisania w ustawie o pomocy społecznej wspomaganych wspólnot mieszkaniowych, przeznaczeniu lokali gminnych na mieszkania chronione bez spełniania wymogów dotyczących barier architektonicznych - wiele ON nie potrzebuje udogodnień architektonicznych.Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wykonawczego dwóch nowych typów środowiskowych domów samopomocy: typu D i typu E. Trener pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z autyzmem i osób chorych psychicznie. Podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, zniesienie kryterium dochodowego dla rodzin ON przy korzystaniu ze świadczeń PFRON, programu za Życiem i pomocy społecznej.

Zgłaszam następujące uwagi w ramach konsultacji projektu ustawy z dnia 27 marca 2017r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem": 1. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące mieszkań chronionych i wspomaganych nie wnoszą nic nowego, a nawet ograniczają dostępność mieszkań chronionych w stosunku do obecnego stanu. Proponuję wprowadzić nową formę, która odpowiada na oczekiwania wielu osób z niepełnosprawnością, a zwłaszcza rodziców tych osób. Jest to odpowiedź na największe obawy rodzin, dotyczące przyszłości dorosłego dziecka. Proponuję dopisanie w ustawie o pomocy społecznej wspomaganych wspólnot mieszkaniowych. Powinna to być usługa społeczna niezależna od tego, kto jest właścicielem domu lub mieszkania i czy są w nim bariery architektoniczne. Wiele osób z niepełnosprawnością nie potrzebuje likwidacji barier, bo nie są niepełnosprawne ruchowo. Gminy mają niewykorzystane mieszkania, które mogą przeznaczyć na wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Dużo rodziców buduje domy dla kilku lub kilkunastu osób ale nie może dostać środków na ich prowadzenie, bo nie są to ani mieszkania chronione, ani rodzinne domy pomocy. Nie mogą to być domy pomocy społecznej, bo konieczne jest spełnienie standardów, które bardzo podnoszą koszty stałe. Dom pomocy społecznej bilansuje się dopiero przy kilkudziesięciu mieszkańcach. 2. W projekcie zmian w ustawie o pomocy społecznej zabrakło wielokrotnie postulowanego wprowadzenia nowych typów ośrodków wsparcia dla osób najniżej funkcjonujących – z autyzmem lub ze sprzężeniami. Konieczne jest wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wykonawczego dwóch nowych typów środowiskowych domów samopomocy: typu D i typu E. Program „Za życiem” zawiera takie zmiany (działanie 3.2) a z harmonogramu wynika, że wejdą w życie 1.07.2017. Muszą więc znaleźć się w konsultowanym projekcie! 3. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy wprowadzić zatrudnienie wspomagane (usługę trenera pracy), przeznaczoną dla tzw. „osób z zaburzeniami psychicznymi”, czyli: osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z autyzmem i osób chorych psychicznie. Te osoby nie mają szans by poradzić sobie ze znalezieniem i utrzymaniem pracy bez pomocy drugiej osoby (trenera pracy), w tym na stałe, czasami w bardzo małym zakresie. Dodatkowo proszę o: - podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka oraz dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ustawie o świadczeniach rodzinnych - gwarancje uzyskania wsparcia zwłaszcza opieki dziennej dla niepełnosprawnego dziecka na podstawie wskazań z orzeczenia - zniesienie kryterium dochodowego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym przy korzystaniu ze świadczeń finansowanych z PFRON, przy działaniach z programu „Za życiem” i przy świadczeniach z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe nie jest właściwe dla takich rodzin, bo ponoszą one ogromne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją dziecka, w tym dorosłego dziecka.

<< Powrót do listy uwag