Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.2

Autor uwagi: Agnieszka Atałap
Organizacja:
Kategoria: ŚDS typu D i E

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W programie Za Życiem (Założenia 3.2) wyodrębniono osoby ze sprzężeniami i z autyzmem, proponując dla nich oddzielne, nowe typy ŚDSów. W uzasadnieniu do zmian (przyjętych już w Sejmie) jest też jak następuje: "Zmiana w art. 2 pkt 1 projektu ustawy odnosząca się do art. 51c ustawy o pomocy społecznej polega na dodaniu ust. 5 umożliwiającego wojewodom zwiększenie do 30% dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy ustalanej na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji". Istnieje pilna potrzeba dodania do ww wyodrębnionych grup osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Uzasadnienie, którego fragment przytoczyłam, w dalszej części opisuje wykluczenie systemowe i społeczne osób ze sprzężeniami i autyzmem, a pomija całkowicie osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a te osoby są tak samo wykluczone i bez uwzględnienia ich w Za Życiem POZOSTANĄ wykluczone zarówno systemowo jak i społecznie. Proszę o wyodrębnienie i dodanie grupy osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną obok osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osobami ze spektrum autyzmu, jako że cały opis w już istniejących dokumentach Za Życiem, dotyczący wykluczenia i trudnej sytuacji tych grup, a także ich szczególnych potrzeb w zakresie kosztów i warunków opieki w 100% dotyczy także osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

<< Powrót do listy uwag