Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Autor uwagi: Izabela Bester, Monika Zima-Parjaszewska
Organizacja:
Kategoria: Wczesna interwencja

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Apelujemy o: I. Wpisanie wczesnej interwencji w przyjęty Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", dokonując modyfikacji następujących zapisów 1) w rozdziale Cele programu

 • cel szczegółowy 4. zapewnienie interdyscyplinarnej wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczna opieką dziecka oraz jego rodziny.
  • cel szczegółowy 6. podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu , powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub czasie porodu oraz ujawnionych w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym; 2) w prowadzenie wczesnej interwencji do Priorytetu II Programu uzupełniając tytuł w sposób następujący: PRIORYTET II WCZESNA INTERWENCJA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY oraz
 • wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji. II. Zmiany Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" porzez:
 • wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji realizowanego poprzez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny. III. Poszerzenie o Ośrodki Wczesnej Interwencji katalogu podmiotów uprawnionych do bycia ośrodkiem koordynacyjno - rehabilitacyjnym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Ośrodki Wczesnej Interwencji stanowią istniejącą gotową sieć placówek udzielających kompleksowego wsparcia dzieciom, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością, według opracowania spójnych standardów. Były inicjatorami działań, w efekcie których wprowadzono wczesne wspomaganie do systemu oświaty. Działające w Polce 33 Ośrodki od wielu lat wzmacniają istniejące formy pomocy i często pozwalają skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie. IV. Podejmowanie przez 40 lat wspólnie przez rodziców i profesjonalistów różnych dziedzin działania, w wyniku których funkcjonuje w Polsce sieć kompleksowego, skoordynowanego wsparcia małego dziecka i rodziny - Ośrodki Wczesnej Interwencji, w związku z podejmowanymi zmianami prawnymi są zagrożone. Wprowadzenie finansowania "sieci szpitali", ograniczenie puli środków w ramach kontraktowania świadczeń z NFZ oraz bezpodstawne utożsamianie Ośrodków wczesnej Interwencji prowadzonych przez Stowarzyszenie z placówkami komercyjnymi, przynosi niepewność finansowania wsparcia ponad 16.000 dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi W zawiązku z powyższym, apelujemy o zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania w następującym zakresie: 1) nadanie i wpisanie nowego 4- znakowego kodu charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w dziale 2.0 środki (zespoły) opieki poszpitalnej (załącznik 2 do rozporządzenia) Ośrodków Wczesnej Interwencji - wypracowanego sprawdzonego i wzorcowego standardu opieki na dzieckiem zagrożonym z niepełnosprawnością, 2) wprowadzenie nowego, wyodrębnionego w załączniku 3 do rozporządzenia, kodu funkcji ochrony zdrowia w dziale : HC.2. usługi rehabilitacyjne - rehabilitacja we wczesnej interwencji. ;Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach;; Monika Zima-Parjaszewska;zg@psoni.org.pl;Propozycje dotyczą wprowadzenia do programu „Za życiem” zapoczątkowanej i realizowanej przez nasze Stowarzyszenie wczesnej interwencji. Proponujemy:
  1. Wpisanie wczesnej interwencji do celu (celów szczegółowych) i priorytetu programu,
  2. Wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji.
  3. Zmianę Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji realizowanego przez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.
  4. Zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania poprzez nadanie oddzielnego kodu ośrodkom wczesnej interwencji, a także wprowadzenie nowego kodu funkcji ochrony zdrowia w dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne – rehabilitacja we wczesnej interwencji.;Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;{"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf":{"name":"pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf","type":"application\/pdf","size":258306,"path":"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf"}}; Katarzyna Rudek;rudekatarzyna@gmail.com;1. Wpisanie wczesnej interwencji do celu (celów szczegółowych) i priorytetu programu,
  5. Wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji.
  6. Zmianę Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" poprzez wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji realizowanego przez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.
  7. Zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania poprzez nadanie oddzielnego kodu ośrodkom wczesnej interwencji, a także wprowadzenie nowego kodu funkcji ochrony zdrowia w dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne - rehabilitacja we wczesnej interwencji.;Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie;{"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170809114053-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf":{"name":"20170809114053-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf","type":"application\/pdf","size":258306,"path":"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170809114053-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf"},"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170809114312-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf":{"name":"20170809114312-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf","type":"application\/pdf","size":258306,"path":"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170809114312-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf"}}; Katarzyna Dąbek;kasiadabek@o2.pl;Konkretna pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych i z upośledzeniem;;{"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/Podanie konkretnych jednostek chorobowych.odt":{"name":"Podanie konkretnych jednostek chorobowych.odt","type":"application\/vnd.oasis.opendocument.text","size":6021,"path":"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/Podanie konkretnych jednostek chorobowych.odt"}}; Mariusz Mituś;mar.mitus@psoni-jaroslaw.org.pl;Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzi w całym kraju 33 wielodyscyplinarne Ośrodki Wczesnej Interwencji, które w kompleksowy sposób wspierają 16 000 dzieci przedwcześnie urodzonych zagrożonych niepełnosprawnością oraz ze stwierdzoną (często wieloraką) niepełnosprawnością od urodzenia aż do wieku dojrzałości szkolnej. Ośrodki te od wielu lat pomimo trudności i braku systemowych rozwiązań realizują i rozwijają rodzicielską ideę wczesnej interwencji zgodną z najlepszym światowym standardem. Niestety z niewiadomych powodów, pomimo ogromnej wartości oferowanej tak wielu dzieciom wczesnej interwencji Ośrodki Wczesnej Interwencji w żadnym zakresie nie zostały uwzględnione w Programie. Proponujemy:
  8. Wpisanie wczesnej interwencji do celu (celów szczegółowych) i priorytetu programu.
  9. Wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji.
  10. Zmianę Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji realizowanego przez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.
  11. Zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania poprzez nadanie oddzielnego kodu ośrodkom wczesnej interwencji, a także wprowadzenie nowego kodu funkcji ochrony zdrowia w dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne – rehabilitacja we wczesnej interwencji. ;Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu;{"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170809210507-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf":{"name":"20170809210507-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf","type":"application\/pdf","size":260351,"path":"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170809210507-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf"}}; Małgorzata Całka-Bałabuch;psouupruszcz@poczta.onet.pl;1. Wpisanie wczesnej interwencji do celu (celów szczegółowych) i priorytetu programu,
  12. Wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji.
  13. Zmianę Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji realizowanego przez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.
  14. Zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania poprzez nadanie oddzielnego kodu ośrodkom wczesnej interwencji, a także wprowadzenie nowego kodu funkcji ochrony zdrowia w dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne – rehabilitacja we wczesnej interwencji.;Małgorzata Całka-Bałabuch;{"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170810122707-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf":{"name":"20170810122707-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf","type":"application\/pdf","size":260351,"path":"user\/data\/propozycje-zmian\/pliki\/20170810122707-pismo do Minister Rafalskiej - uwagi do programu Za \u017byciem.pdf"}}; Zofia Syperek;zk.suwalki@psoni.org.pl;https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=919d1c1f41&view=att&th=15dbd178f8b33e0f&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw;Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach;; BARBARA SZCZEGLIK;psouu13@wp.pl;
  15. Zmiana zapisów w ustawie o pomocy społecznej dotyczących finansowania mieszkań chronionych i wspomaganych

Uzasadnienie :

Obecnie obowiązujące zapisy wskazują, że to JST powinna takie mieszkania finansować, może to być poważną przeszkodą do tworzenia i finansowania tych mieszkań. Dla rozwoju tej formy wsparcia oraz utrzymania istniejących mieszkań niezbędne jest zapewnienie stabilnego źródła finansowania. Nie sprzyja temu konkursowe pozyskiwanie środków na ich prowadzenie.

Propozycja zmiany :

Wprowadzenie w ustawie o pomocy społecznej zapisu o finansowaniu mieszkań chronionych i wspomaganych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 1. Zapewnienie dziennego wsparcia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami ( w tym osób leżących) powyżej 25 roku życia w formie placówek pobytu dziennego

Uzasadnienie:

Całkowity brak specjalistycznych placówek dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Po osiągnięciu 25 r. ż. z dnia na dzień zostają pozbawione dostępu do rehabilitacji i terapii, pozostając w izolacji w miejscu zamieszkania i pod wyłączną opieką rodziców. Alternatywę stanowi tylko dom pomocy społecznej. Jeśli przyjąć, ze taką rolę miałyby pełnić środowiskowe domy samopomocy to ich liczba oraz liczba miejsc w nich jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Ponadto finansowanie na zbyt niskim poziomie powoduje, że podmiot prowadzący nie jest w stanie zapewnić opieki i wsparcia oraz terapii i rehabilitacji na właściwym poziomie. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich form wsparcia i opieki dla tej grupy lub zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i finansowania zapewniającego ich realizację.

 1. Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez:
 • zapewnienie ustawowej co rocznej waloryzacji stawki na uczestnika WTZ w ustawie o rehabilitacji …. Środki na uczestnika przez wiele lat utrzymywały się na stałym poziomie. Zwiększone dofinansowanie od 01.01.2016r. nie pokrywa rzeczywistych potrzeb. Obserwuje się, że zdecydowaną pozycję w budżetach WTZ stanowią wynagrodzenia (nawet do 90%), a jednocześnie wynagrodzenia pracowników są niskie. Zaangażowana, wykształcona kadra odchodzi z pracy. Brakuje środków na inne niezbędne wydatki. Nie ma możliwości finansowych zorganizowania uczestnikom atrakcyjnych form rehabilitacji społecznej –np. wyjścia do kina, teatru, wycieczki.
  Propozycja, aby ze środków wypracowanych przez uczestników (sprzedaż wyrobów) było dopuszczone finansowanie bieżącej działalności czy też remontów, napraw itp. jest niewłaściwa i może stanowić demotywację uczestników do pracy. Propozycja zwiększenia liczby uczestników na jednego pracownika merytorycznego Warsztatu z 5 osób do 7 – nie rozwiąże problemu finansowego w placówkach, a jedynie przyczyni się do obniżenia jakości pracy z uczestnikami.

 • wprowadzenie trenera pracy jako stanowiska pracy finansowanego z środków poza dotacją na WTZ (np. z Funduszu Pracy), wprowadzenie możliwości odbywania praktyk rehabilitacyjnych przy udziale trenera pracy. Obecnie praktyki odbywają się przy wsparciu terapeuty zajęciowego. Tym samym odbywa się to „kosztem” innych uczestników.

 • zapewnienie możliwości powrotu do WTZ w przypadku niepowodzenia zatrudnienia na rynku pracy(chroniony i otwarty),

 • stworzenie klubów „absolwentów WTZ” zatrudnionych zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy. Klub powinien funkcjonować poza kadrą merytoryczną WTZ i w godzinach zapewniających pracownikowi realne korzystanie z niego. Proponowane obecnie rozwiązanie, aby kluby funkcjonowały przy WTZ w godzinach jego pracy nie stanowi rozwiązania. Pracownik staje się kolejnym uczestnikiem u terapeuty, który pracuje ze swoją grupą. Zachodzi również obawa czy godziny pracy zawodowej i pracy WTZ nie będą się pokrywały.

 • wprowadzenie zapisów ustawowych, że pobyt w WTZ dla części osób niepełnosprawnych z uwagi na ich stan psychofizyczny jest jedyną właściwą formą aktywności społecznej i zawodowej. Niedopuszczalnym jest administracyjne określanie czasu pobytu uczestnika w WTZ.
<< Powrót do listy uwag