Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Autor uwagi: Mariusz Mituś
Organizacja:
Kategoria: Wczesna interwencja

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzi w całym kraju 33 wielodyscyplinarne Ośrodki Wczesnej Interwencji, które w kompleksowy sposób wspierają 16 000 dzieci przedwcześnie urodzonych zagrożonych niepełnosprawnością oraz ze stwierdzoną (często wieloraką) niepełnosprawnością od urodzenia aż do wieku dojrzałości szkolnej. Ośrodki te od wielu lat pomimo trudności i braku systemowych rozwiązań realizują i rozwijają rodzicielską ideę wczesnej interwencji zgodną z najlepszym światowym standardem. Niestety z niewiadomych powodów, pomimo ogromnej wartości oferowanej tak wielu dzieciom wczesnej interwencji Ośrodki Wczesnej Interwencji w żadnym zakresie nie zostały uwzględnione w Programie. Proponujemy:

  1. Wpisanie wczesnej interwencji do celu (celów szczegółowych) i priorytetu programu.
  2. Wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji.
  3. Zmianę Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego - koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkim zaburzeniem rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji realizowanego przez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.
  4. Zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania poprzez nadanie oddzielnego kodu ośrodkom wczesnej interwencji, a także wprowadzenie nowego kodu funkcji ochrony zdrowia w dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne – rehabilitacja we wczesnej interwencji.
<< Powrót do listy uwag