Program "Za życiem", Priorytet IV; ustawa o pomocy społecznej

Autor uwagi: BARBARA SZCZEGLIK
Organizacja:
Kategoria: Mieszkania chronione. Usługi wspierające.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Zmiana zapisów w ustawie o pomocy społecznej dotyczących finansowania mieszkań chronionych i wspomaganych

Uzasadnienie :

Obecnie obowiązujące zapisy wskazują, że to JST powinna takie mieszkania finansować, może to być poważną przeszkodą do tworzenia i finansowania tych mieszkań. Dla rozwoju tej formy wsparcia oraz utrzymania istniejących mieszkań niezbędne jest zapewnienie stabilnego źródła finansowania. Nie sprzyja temu konkursowe pozyskiwanie środków na ich prowadzenie.

Propozycja zmiany :

Wprowadzenie w ustawie o pomocy społecznej zapisu o finansowaniu mieszkań chronionych i wspomaganych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

  1. Zapewnienie dziennego wsparcia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami ( w tym osób leżących) powyżej 25 roku życia w formie placówek pobytu dziennego

Uzasadnienie:

Całkowity brak specjalistycznych placówek dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Po osiągnięciu 25 r. ż. z dnia na dzień zostają pozbawione dostępu do rehabilitacji i terapii, pozostając w izolacji w miejscu zamieszkania i pod wyłączną opieką rodziców. Alternatywę stanowi tylko dom pomocy społecznej. Jeśli przyjąć, ze taką rolę miałyby pełnić środowiskowe domy samopomocy to ich liczba oraz liczba miejsc w nich jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Ponadto finansowanie na zbyt niskim poziomie powoduje, że podmiot prowadzący nie jest w stanie zapewnić opieki i wsparcia oraz terapii i rehabilitacji na właściwym poziomie. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich form wsparcia i opieki dla tej grupy lub zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i finansowania zapewniającego ich realizację.

  1. Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez:
  • zapewnienie ustawowej co rocznej waloryzacji stawki na uczestnika WTZ w ustawie o rehabilitacji …. Środki na uczestnika przez wiele lat utrzymywały się na stałym poziomie. Zwiększone dofinansowanie od 01.01.2016r. nie pokrywa rzeczywistych potrzeb. Obserwuje się, że zdecydowaną pozycję w budżetach WTZ stanowią wynagrodzenia (nawet do 90%), a jednocześnie wynagrodzenia pracowników są niskie. Zaangażowana, wykształcona kadra odchodzi z pracy. Brakuje środków na inne niezbędne wydatki. Nie ma możliwości finansowych zorganizowania uczestnikom atrakcyjnych form rehabilitacji społecznej –np. wyjścia do kina, teatru, wycieczki.
    Propozycja, aby ze środków wypracowanych przez uczestników (sprzedaż wyrobów) było dopuszczone finansowanie bieżącej działalności czy też remontów, napraw itp. jest niewłaściwa i może stanowić demotywację uczestników do pracy. Propozycja zwiększenia liczby uczestników na jednego pracownika merytorycznego Warsztatu z 5 osób do 7 – nie rozwiąże problemu finansowego w placówkach, a jedynie przyczyni się do obniżenia jakości pracy z uczestnikami.

  • wprowadzenie trenera pracy jako stanowiska pracy finansowanego z środków poza dotacją na WTZ (np. z Funduszu Pracy), wprowadzenie możliwości odbywania praktyk rehabilitacyjnych przy udziale trenera pracy. Obecnie praktyki odbywają się przy wsparciu terapeuty zajęciowego. Tym samym odbywa się to „kosztem” innych uczestników.

  • zapewnienie możliwości powrotu do WTZ w przypadku niepowodzenia zatrudnienia na rynku pracy(chroniony i otwarty),

  • stworzenie klubów „absolwentów WTZ” zatrudnionych zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy. Klub powinien funkcjonować poza kadrą merytoryczną WTZ i w godzinach zapewniających pracownikowi realne korzystanie z niego. Proponowane obecnie rozwiązanie, aby kluby funkcjonowały przy WTZ w godzinach jego pracy nie stanowi rozwiązania. Pracownik staje się kolejnym uczestnikiem u terapeuty, który pracuje ze swoją grupą. Zachodzi również obawa czy godziny pracy zawodowej i pracy WTZ nie będą się pokrywały.

  • wprowadzenie zapisów ustawowych, że pobyt w WTZ dla części osób niepełnosprawnych z uwagi na ich stan psychofizyczny jest jedyną właściwą formą aktywności społecznej i zawodowej. Niedopuszczalnym jest administracyjne określanie czasu pobytu uczestnika w WTZ.
<< Powrót do listy uwag