ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Dobrosława Walkiewicz
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Propozycja utworzenia funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatów, który byłby tworzony ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach programu terapii. Z środków funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu będą finansowane wydatki związane z: 1. pomocą w przygotowaniu uczestników warsztatu do pracy poza warsztatem i wyrównaniem ich szans na rynku pracy, w tym zatrudnienie asystentów pracy dla uczestników warsztatu podejmujących próbę zatrudnienia na otwartym bądź chronionym rynku pracy, 3. dokształcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem uczestników warsztatu, 4.pomocą w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla uczestników warsztatu, którzy nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub usamodzielniających się, 5.poprawą warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzonej na terenie warsztatu, w tym zakupów, remontów i inwestycji budowlanych. Obecne przepisy nakładają obowiązek przeznaczania środków ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników warsztatów wyłącznie na cele integracji społecznej. W praktyce cel "integracja społeczna" jest interpretowany przez organy sprawujące nadzór jako umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dotacje ustawowe dla warsztatów, pozostające od wielu lat na tym samym poziomie, nie zabezpieczają już budżetów placówek. Wobec systematycznie wzrastających kosztów utrzymania warsztatów, konieczne jest ciągłe poszukiwanie dodatkowych środków na utrzymanie placówek. Proponowana zmiana ma być również próbą wsparcia produkcyjno - terapeutycznego modelu funkcjonowania warsztatów, które są często krytykowane za realizowanie wyłącznie funkcji opiekuńczych. Przedkładana propozycja precyzuje obecne zapisy jasno określając jakie konkretnie wydatki i w jaki sposób mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w drodze sprzedaży wyrobów i usług warsztatu. Obecnym regulacjom tej precyzji brakuje a dowolność interpretacyjna i obawy o możliwość zagospodarowania pozyskanych tą drogą środków na cele inne niż rekreacja, powoduje, iż wiele jednostek wycofuje się lub nie podejmuje aktywności w tym wglądzie. Przedkładane rozwiązanie zapewni zainteresowanym organizacjom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej możliwość dywersyfikacji źródeł finansowania działalności ukierunkowanej przede wszystkim na aktywizację zawodową i społeczną uczestników. Oznaczać będzie również realne wsparcie dla tych organizatorów warsztatów, którzy zorientowani są na uzyskiwanie wysokich efektów prowadzonej terapii. Fundusz tworzony ze sprzedaży wyrobów, powstawać będzie jedynie w przypadku tych podmiotów, które w większym stopniu niż dzieje się obecnie, będą skłonne przyjąć perspektywy podmiotu konkurującego z innymi na rynkach zbytu jakością świadczonych usług czy sprzedawanych produktów. Zamknięty katalog wydatków, które mogą być dokonywane ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii (jak również obowiązek wyodrębnienia rachunkowego środków, czy obowiązek opracowania regulaminu tworzonego funduszu) uniemożliwia jakiekolwiek nadużycia. Dzięki precyzyjnym zapisom środki funduszu będą przekazywane na cele związane z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników. Innymi słowy, wypracowane przez uczestników środki będą przeznaczane na poprawę ich sytuacji. Wykluczone zostanie finansowanie wydatków dyskusyjnych z punktu widzenia kluczowych celów nakładanych na warsztat przez ustawę, jak to ma miejsce w chwili obecnej (ze środków pozyskiwanych tą drogą finansowana jest obecnie – w rozwinięciu zapisanego w rozporządzeniu celu „integracji społecznej” - głównie bardzo szeroko rozumiana rekreacja uczestników warsztatu). Katalog wydatków zawiera również możliwość finansowania form mieszkalnictwa chronionego dla uczestników pozbawionych wsparcia rodziny lub usamodzielniających się. W ten sposób wsparte zostaną cenne inicjatywy prowadzące do powstania nieinstytucjonalnych i zapewniających rzeczywistą integrację społeczną, form zabezpieczenia jednego z najważniejszych celów życiowych uczestników. Wydatki, które mogą być dokonywane z funduszu aktywizacji, umożliwiające poprawę warunków prowadzonej na terenie warsztatów terapii, w tym wydatków inwestycyjnych i budowlanych, są podobnie jak w przypadku rozwiązań istniejących dla ZAZ-ów, ograniczone procentowym limitem. Inicjatywę SPES poparło 47 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy z terenu całej Polski.

<< Powrót do listy uwag