ustawa o pomocy społecznej

Autor uwagi: Paweł Plata
Organizacja:
Kategoria: mieszkania chronione

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W art. 1 ust 2 lit a jest"15. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i pomocy oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do mieszkania chronionego odpowiedniego rodzaju." Winno być "15. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jeżeli takowy jest) określi, w drodze rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i pomocy oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do mieszkania chronionego odpowiedniego rodzaju.

<< Powrót do listy uwag