ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marian Wilkowski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Szanowni Państwo. Uczestnicząc w organizowanych Konferencjach Programu „Za Życiem” podczas, których poruszane są między innymi kwestie dotyczące warsztatów terapii zajęciowej oraz po zaznajomieniu się z dokumentem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p.n. Propozycje zmian w zakresie Warsztatów Terapii Zajęciowej przewidzianych w założeniach do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przedstawiamy stanowisko warsztatów terapii zajęciowej skupionych wokół Ogólnopolskiego Forum WTZ. 1. Nie ma potrzeby modyfikowania definicji warsztatu terapii zajęciowej poprzez rozdzielenie rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej. Z naszych długoletnich doświadczeń wynika, że konieczna rehabilitacja społeczna i zawodowa łączą się ze sobą co do znaczenia, funkcji oraz metod naszych oddziaływań. Co więcej rehabilitacja społeczna determinuje sukces prowadzonej rehabilitacji zawodowej. 2. Nie widzimy zasadności profilowania uczestników czy też wtz-ów. O takim pomyśle słyszymy podczas prowadzonych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych konsultacji. Jest to bardzo niebezpieczny pomysł ponieważ zmierza w kierunku dyskryminacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 3. Wprowadzenie staży rehabilitacyjnych, praktyk unormuje dotychczasowe nasze działania w tym zakresie. Jednak należy precyzyjnie dookreślić kto będzie odpowiedzialny za uczestnika podczas odbywania staży oraz praktyk, kto powinien zapewnić wymagane szkolenie stanowiskowe, bhp oraz kto pokryje koszty tych działań. Określenie graniczne tych działań na maksymalnie 3 miesiące wg nas jest zbyt krótkie,biorąc pod uwagę nasze doświadczenie należałoby wydłużyć ten okres do przynajmniej jednego roku. 4. Nie do końca rozumiemy znaczenie „wzmocnienia” indywidualnych programów rehabilitacji. Trudno nam się też ustosunkować do tego zakresu zmian nie widząc gotowego zmienionego narzędzia jakim jest IPR. W chwili obecnej warsztaty wypracowały, wg naszej opinii właściwą dokumentację dotyczącą rehabilitacji uczestników w tym również IPR-y. W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie wzoru proponowanego dokumentu. 5. Jesteśmy za prowadzeniem jednej, centralnej listy kandydatów do WTZ prowadzonej przez PCPR-y, przy jednoczesnym utworzeniu zespołu kwalifikacyjnegoskładającego się z pracowników PCPR oraz WTZ. 6. Jesteśmy za uzależnieniem możliwości utworzenia warsztatu w danym powiecie oraz zwiększeniem liczby uczestników w funkcjonującym WTZ od zdiagnozowania potrzeb lokalnego systemu wsparcia. Należałoby jednak w sposób jasny i jednoznaczny określić sposób i metodologię dokonania takiej analizy. 7. Negatywnie oceniamy propozycję wprowadzenia przepisu ustanawiającego obowiązek zwrotu środków PFRON w przypadku dłuższej nieobecności uczestników. Warsztaty Terapii Zajęciowej pracują z osobami z niepełnosprawnością, często sprzężoną, obarczoną dużym ryzykiem ich niedyspozycji, wizyt lekarskich czy pobytów w szpitalach itd. Jednocześnie placówki nasze są w ciągłej gotowości organizacyjnej do pracy ze 100 procentową obsadą uczestników. Mając na uwadze przypadki długotrwałych nieobecności proponujemy zapis, iż w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie 180 dni( analogicznie jak w przypadku określonym w par kodeksu pracy) warsztat terapii zajęciowej miałby możliwość skreślenia osoby z listy uczestników, jednocześnie dając jej możliwość ponownego wnioskowania o przyjęcie do wtz po zakończeniu leczenia. 8. Pozytywnie oceniamy określenie minimalnych warunków koniecznych do spełnienia standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnością jednak po określeniu okresu przejściowego oznaczonego na minimum 10 lat oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na ten cel. 9. W zakresie zmian w określeniu przeznaczenia części dochodu ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, uważamy, że o przeznaczeniu kwoty na inne cele niż integracja społeczna powiniendecydować kierownik WTZ w porozumieniu z organizatorem WTZ. 10. Brak precyzyjnego określenia w Państwa propozycjach kwalifikacji pracowników WTZ uniemożliwia nam ustosunkowanie się do tej kwestii. Proponujemy jednak aby ta kwestia została uregulowana umową z powiatem, gdyż określając te wymagania należy brać pod uwagę lokalną sytuację warsztatów, rodzaje oraz stopień niepełnosprawności uczestników oraz aktualną sytuację na rynku pracy, niskim bezrobociem oraz trudnościami z pozyskaniem pracowników o ściśle określonych kwalifikacjach co przy obecnym niskim finansowaniu wtz przekłada się niestety na bardzo niskie ich wynagradzanie. W chwili obecnej brak perspektyw finansowych jak również rozwoju ścieżki kariery zawodowej powoduje, iż stanowisko instruktora terapii zajęciowej jest nieatrakcyjne,co z kolei skutkuje niską selektywność doboru kadry. 11. W kwestii określenia maksymalnej łącznej długości przerw urlopowych uczestników warsztatu terapii zajęciowej uważamy, że nie powinny przekraczać 30 dni roboczych. 12. W kwestii wskaźnika zatrudnienia kadry merytorycznej w stosunku do liczby uczestników stanowisko nasze jest takie, iż wskaźnik ten nie może ulec zmianie. 13. Propozycja dotycząca określenia jednolitego wzoru sprawozdania z działalności warsztatu jest zasadna. Należałoby wprowadzić jednolity wzór dokumentu w postaci generatora sprawozdania. 14. Trudno się odnieść do propozycji określenia sposobu dokonywania oceny działalności WTZ nie znając kryteriów oraz klucza jej dokonywania. Wątpliwości budzi także fakt braku określenia konsekwencji otrzymania negatywnej oceny przy jednoczesnym braku wskazania procedury odwoławczej.

<< Powrót do listy uwag