ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Beata Wnęk
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Osoby chorujące psychicznie po pierwszym zachorowaniu mogą być uczestnikami WTZ bez orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie ważnego zaświadczenia lekarza psychiatry. Po kolejnych epizodach zaostrzenia choroby, osoba może uczestniczyć w terapii w WTZ na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego dokumentu stwierdzającego jego niepełnosprawność (bez konieczności wskazań do terapii). 2. Finansowanie klubu absolwenta WTZ należy oprzeć na przewidywanej średniej miesięcznej lub rocznej liczbie osób, korzystającej z tej formy wsparcia. 3. Czy w przypadku staży rehabilitacyjnych przewidywane jest ich finansowanie i wynagradzanie uczestników za ich pracę. W trakcie stażu osoby będą nadal uczestnikami WTZ. 4. Przygotowanie dokumentacji dla uczestnika WTZ powinno pozostać w gestii Rady Programowej. Jednolita dokumentacja dla wszystkich uczestników warsztatów (tj. jednolita dla osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie czy z niepełnosprawnością sprzężoną ) nie pomoże w ich rehabilitacji. czego innego w efekcie rehabilitacji oczekujemy od osoby chorującej psychicznie, a czego innego od niepełnosprawnej intelektualnie. 5. Czy konieczne jest tworzenie imienny list osób oczekujących na przyjęcie do WTZ przez WCPR/ PCPR. ? Może wystarczy wiedza Centrów Pomocy Rodzinie o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych warsztatach i kierowanie do nich osób z określonymi niepełnosprawnościami. ? 6. Czy zwiększenie liczby uczestników przypadających na jednego terapeutę wpłynie realnie na jego wynagrodzenie ? 7. Zapis dotyczący kwalifikacji kadry WTZ - czy będzie wiązało się to z zapewnieniem stałych i konkretnych środków finansowych na stałe kształcenie i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników WTZ ?.
<< Powrót do listy uwag