ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Elżbieta Zbonikowska -Goździewicz
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Biorąc specyfikę pracy kierowników WTZ, w tym pełnienie nadzoru merytorycznego nad zatrudnionymi pracownikami (specjalistami różnych dziedzin) proponuję zmianę art. 5 projektu z dnia 29 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji..., w zakresie wprowadzenia konieczności uzupełnienia wykształcenia przez osoby kierujące WTZ: np. wprowadzenie 5 letniego okresu przejściowego na uzupełnienie wykształcenia przez osoby. Propozycja zmian art. 5: , tj . kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy: "z zastrzeżeniem, że w okresie do 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ukończą studia wyższe".

<< Powrót do listy uwag