ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marzena Czajkowska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

PROPONOWANE ZMIANY - KUJAWSKO-POMORSKIE do projektu ustawy z dnia ......... 2017 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428) wprowadza się następujące zmiany: zmiany proponowane przez Kierowników WTZ z województwa kujawsko-pomorskiego: 1) w art. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 12 - 17 w brzmieniu: „12) stażu aktywizacyjnym – oznacza to nabywanie przez osobę niepełnosprawną umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy oraz umiejętności społecznych niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą", „13) praktykach zawodowych – oznacza ...", „14) trenerze pracy – oznacza ... ", „15) rehabilitacji – każdorazowo oznacza zarówno rehabilitację społeczną i zawodową, zwaną dalej rehabilitacją", „16) zajęciach klubowych – oznacza ...", „17) innej pracy zarobkowej – oznacza ...". Prosimy o doprecyzowanie w/w pojęć. 3) w art. 10a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę utworzoną w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nie-zdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności w celu pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Jednostka prowadząca Warsztat w zakresie realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 ma prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników warsztatu: 1) imię i nazwisko, 2) wiek, 3) nr PESEL, 4) stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności, 5) dane kontaktowe, 6) wywiad i dokumentację medyczną, 7) wywiad środowiskowy. *Wprowadzono powyższą zmianę, ponieważ administratorem danych jest jednostka prowadząca warsztat. 1b. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, (z wyjątkiem czasu odbywania praktyk zawodowych i staży aktywizacyjnych). W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wysokość dofinansowania.” d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu: „3a. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnik warsztatu może brać udział w: 1) nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo przez okres do trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy, 2) stażu aktywizacyjnym u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej, w wymiarze do 30 godzin tygodniowo przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy, - odbywających się na podstawie umowy zawartej przez jednostkę prowadzącą warsztat z pracodawcą bądź innym organizatorem praktyk zawodowych lub stażu aktywizacyjnego. 3) Z tytułu realizacji staży aktywizacyjnych i praktyk zawodo-wych jednostce prowadzącej warsztat, przysługują dodatkowe środki, na: - koszt zakupu odzieży ochronnej, - koszt badań lekarskich oraz szkolenia BHP, - wynagrodzenie trenera pracy, - zwiększenie kosztów transportu uczestników do zakładu pracy, w którym uczestnik będzie odbywał praktyki lub staże, - odpłatność dla pracodawcy, u którego uczestnik WTZ będzie odbywał praktyki lub staże. W art. 10 a po ust. 5 h) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: „6. Zespół, nie rzadziej niż raz na 3 lata, dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu, podczas której zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w realizacji celu określonego w art. 10a ust. 1, uzasadniających: 1) podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie rehabilitacji społecznej i zawo-dowej, 2) potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji. 3) przedłużenie uczestnictwa w terapii za względu na pozytywne rokowania, co do przyszłych postępów w rehabilitacji, 4) przedłużenie uczestnictwa w terapii za względu na okresowy brak możliwości: a) podjęcie zatrudnienia, b) skierowanie osoby niepełnosprawnych do ośrodka wsparcia. 7. Warsztat powiadamia powiatowe centrum pomocy rodzinie o zajętym przez zespół stanowisku. 8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres i tryb działania zespołu, sposób dokonywania przez niego oceny postępów osób uczestniczących w warsztatach, mając na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania zespołu” po art. 10a dodaje się art 10aa-10ae w brzmieniu: „Art. 10aa 1. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie jest wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. 2. Osoba niepełnosprawna składa wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie do jednostki prowadzącej warsztat w porozumieniu z powia-towym centrum pomocy rodzinie, który podejmuje decyzję o przyjęciu osoby niepełnosprawnej do WTZ. 3. Wniosek zawiera: 1) imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej 2) wiek 3)stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności 4) adres zamieszkania 5) numer telefonu oraz adres e-mail, w przypadku korzystania 6) informacje o przebiegu edukacji oraz udziale w innych placówkach wsparcia. 4. Do wniosku dołącza się: 1) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2) kopie innych dokumentów, w przypadku ich posiadania, potwierdzających predyspozycje społeczno-zawodowe umożliwiające realizację celu warsztatu określonego w art. 10a ust. 1. 5. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku. 6. Wykreślić Art. 10ab. 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współpracując z WTZ prowadzi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie oraz po uzyskaniu informacji o dostępnym miejscu w warsztacie, informuje niezwłocznie osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w warsztacie o możliwości rozpoczęcia terapii we wskazanym warsztacie i terminie. 2. Przyjęcie osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w warsztacie następuje po uzyskaniu jej zgody. 3. Warsztat przyjmuje uczestników warsztatu na trzymiesięczny okres próbny. 4. Po trzymiesięcznym okresie próbnym zespół zajmuje stanowisko dotyczące możliwości realizacji przez uczestnika celu warsztatu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 oraz powiadamia o swoim stanowisku powiatowe centrum pomocy rodzinie. 5. Negatywne stanowisko zespołu stanowi podstawę do wydania przez jednostkę prowadzącą warsztat decyzji o skreśleniu z listy uczestników informując powiatowe centrum pomocy rodzinie o podjętej decyzji. 6. Wykreślić. 7. Pozytywne stanowisko zespołu umożliwia kontynuację uczestnictwa w warsztacie. Art. 10ac. 1. Jednostka prowadząca Warsztat, wydaje decyzję uchylającą kwalifikację do uczestnictwa w warsztacie: 1) na wniosek uczestnika warsztatu 2) w przypadku podjęcia zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej, po 90 dniach od dnia podjęcia przez uczestnika warsztatu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 2. Jednostka prowadząca Warsztat, wydaje decyzję uchylającą kwalifikację do uczestnictwa w warsztacie po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu, o którym mowa w art. 10a ust. 6 lub w przypadku nie przestrzegania prze uczestnika regulaminu warsztatu i naruszania zasad bezpieczeństwa. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust. 2 mogą być wydane również bez zgody uczestnika warsztatu. Art. 10ad. 1. Warsztat może prowadzić zajęcia klubowe dla osób, które zakończyły uczestnictwo w warsztacie. w związku z podjęciem zatrudnienia. 2. Zajęcia klubowe mają na celu wspieranie osób, o których mowa w ust. 1, w aktywnym funkcjonowaniu społecznym. 3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala warsztat.” Art. 10ae. Podmiot organizujący warsztat może realizować w stosunku do osób, o których mowa w art. 10ad. pomoc we wspomaganiu w zatrudnieniu. 5) w art. 10b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzy-szenia lub przez inne podmioty, zwane dalej "jednostką prowadzącą warsztat", b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1h w brzmieniu: 1f. Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej warsztat nie mogą być równocześnie pracownikami warsztatu. e) po ust. 6a dodaje się ust. 6b-6e w brzmieniu: „6b) W przypadku ustalenia, w okresie kwartału, frekwencji uczestnika niższej niż 50% wymaganej obecności, zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie w wysokości 10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji, z pominięciem zaświadczenia lekarskiego oraz leczenia szpitalnego.

<< Powrót do listy uwag