ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Małgorzata Bernacka
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. W art. 10aa ust 6 projektu ustawy zapisano, że decyzję w zakresie kwalifikowania do WTZ wydaje starosta. Brak w projekcie ustawy delegacji do wydawania decyzji w imieniu starosty przez osoby przez niego upoważnione. 2. W projekcie ustawy niespójne są art. 10aa ust 6 i art. 10ab ust 1. Z projektu wynika, że kwalifikacja następuje w drodze decyzji wydanej przez starostę. Kwalifikacja nie jest równoznaczna z rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach WTZ i uzależniona jest od wolnych miejsc w warsztatach. Zasadne jest uregulowanie i doprecyzowanie kwestii kwalifikacji i skierowania do udziału w WTZ. 3. Art. 10ab ust 2 projektu ustawy zakłada , że przyjęcie osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w warsztacie następuje po uzyskaniu jej zgody, zgodnie z projektem ustawy wyrażenie zgody następuje po wydaniu decyzji o zakwalifikowaniu do WTZ. Art. 10ac nie reguluje również kwestii związanych z kompetencjami starosty w przypadku odmowy udziału w WTZ przez uczestnika wskazanym w decyzji administracyjnej wydanej przez starostę.
<< Powrót do listy uwag