ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Iwona Motyl
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W związku z propozycjami zmian w zakresie WTZ przewidzianych w założeniach do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych postulujemy o: 1) Uzależnienie wzrostu dotacji na jednego uczestnika oraz wynagrodzeń pracowniczych od procentowego wzrostu krajowej płacy minimalnej 2) Wprowadzenie centralnego informatycznego rejestru listy kandydatów do WTZ z zachowaniem pierwszeństwa w przyjęciu uczestnika w oparciu o rejonizację. 3) Zmianę propozycji wprowadzenia przepisu ustanawiającego obowiązek zwrotu środków PFRON w przypadku dłuższej nieobecności uczestników. WTZ-y są placówkami, w których bezwzględnie wymagana jest stabilność finansowania dla zapewnienia poprawności realizowanych programów. Z uwagi na stan zdrowia uczestników WTZ prognozowanie ich nieobecności obarczone jest dużą niepewnością, co przy proponowanych zapisach w tym temacie może prowadzić do niestabilności rocznych budżetów WTZ. 4) Wprowadzenie wzorem rozwiązań istniejących w strefie jednostek budżetowych 13 pensji oraz dodatku stażowego liczonego według zasady 1% za każdy przepracowany rok od 4 roku stażu pracy, jednak nie więcej niż 20%. 5) Skrócenie o 1 godzinę czasu pracy w kontakcie instruktor – uczestnik dla poprawy rozwoju zawodowego instruktorów.

<< Powrót do listy uwag