ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marianna Feith
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycja uwag do projektu z dnia 29 września 2017r. Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw: 1. art. 10aa, 10ac ust. 2 Zaproponowane rozwiązanie objęcia procedurą administracyjną możliwości uczestnictwa w WTZ spowoduje jedynie zwiększenie obowiązków po stronie starosty. Przedmiotowe rozwiązanie jest niecelowe również z tego powodu, że to z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w WTZ – nie musi ona spełniać żadnych dodatkowych przesłanek, które podlegałyby weryfikacji przez organ administracji publicznej w toku ewentualnego postępowania administracyjnego. Na marginesie należy, dodać, że projektodawca wskazał, że przedmiotowe decyzje będzie wydawał starosta – czy projektodawca przewiduje możliwość wydania przez starostę upoważnienia dla pracowników PCPR-u, tak jak to ma miejsce np. w ustawie o pomocy społecznej czy w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? Mając powyższe na uwadze, proponuje się, ażeby starosta - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło jedynie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w WTZ. Proponuje się, żeby starosta mógł upoważnić pracownika PCPR-u do wydawania ewentualnych decyzji, co z pewnością usprawni wykonywania zadań przez samorząd powiatowy. Kolejno, projektodawca określił, że min. w przypadku negatywnego stanowiska zespołu, starosta „może” uchylić decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie. Zastosowanie zwrotu „może” będzie rodzić wątpliwości i konieczność wykazania przez starostę jakimi przesłankami kierował się wydając decyzję uchylającą, natomiast projekt – poza negatywną oceną, nie wskazuje na żadne dodatkowe przesłanki. Tym samym decyzja uchylającą nie powinna być decyzją uznaniową. Proponuje się zastosowanie zwrotów kategorycznych, np. „uchyla”. Art. 10b ust. 1d Projekt zakłada, że WTZ działa na podstawie umowy zawieranej z samorządem powiatowym. Czy, przy takim rozwiązaniu umowa będzie zawierana między WTZ a radą powiatu/miasta na prawach powiatu? Czy w tym przypadku niezbędna będzie uchwała rady? Proponuje się, aby umowę po stronie organu administracji publicznej zawierał starosta, tak jak ma to miejsce w przepisach z zakresu zabezpieczenia społecznego. Art. 10b ust.1g,1h Obecnie, wymagania dostępu osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej określone są w przepisach z zakresu prawa budowlanego. W związku z powyższym czy koniecznym jest wprowadzanie dodatkowych uregulowań? Art. 10b ust. 6b Co oznacza pojęcie „wymagana obecność”? Proponuje się określenie tegoż pojęcia. Art. 10ba Jednostka prowadząca warsztat składa samorządowi powiatowemu sprawozdanie. Z powyższego wynika, że takie sprawozdanie składa się radzie powiatu/miasta na prawach powiatu? W jakim terminie należy złożyć przedmiotowe sprawozdanie? Proponuje się wskazanie konkretnego organu powiatu i wskazanie odpowiedniego terminu. Sprawozdanie podlega ocenie przez radę powiatu. W jakiej formie winna ocenić przedmiotowe sprawozdanie? Uchwała czy zwykłe głosowanie podczas sesji rady? W jakim terminie? Program naprawczy wymaga akceptacji rady powiatu. W jakiej formie? W jakim terminie? Obecnie WTZ przekazuje sprawozdania do PCPR-u (PCPR ocenia sprawozdanie), który z kolei składa sprawozdanie (również z z działalności WTZ, które są przez PCPR kontrolowane i nadzorowane) radzie. W związku z powyższym proponuje się, żeby WTZ składały sprawozdania do PCPR-u,a sprawozdania podlegały ocenie dokonywanej przez PCPR – tak jak dotychczas. Ewentualnie proponuje się, żeby sprawozdania WTZ składane były na ręce starosty/prezydenta miasta, który składa sprawozdania z całej swojej działalności radzie powiatu/miasta. Art. 10bb ust.1 Czy przewiduje się, żeby w skład Rady Programowej Warsztatów wchodzili przedstawiciele PCPR-u, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej?

<< Powrót do listy uwag