ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Izabela Kędzierska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

propozycje zmian dotyczą tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej:Art. 10 aa ust.5: 6 sądzimy, że okres 3 miesięcy jest zbyt długi. Oznaczałoby to, że w przypadku braku innych osób oczekujących, w danym WTZ może być 3-miesięczny wakat. Kwalifikacja do WTZ do tej pory odbywała się poprzez osobisty kontakt po 1. z rodziną, po 2. osobą niepełnosprawną i złożenie właściwych dokumentów. Czy nie lepiej byłoby zastosować tu tryb administracyjny? I czy naprawdę musi w tym względzie wypowiadać się starosta? Skrócenie ścieżki do obecnie stosowanej( decyzję zatwierdza PCPR) skróci czas oczekiwania na decyzję. Art. 10b ust.1.p. do listy jednostek prowadzących konieczne dopisanie kościelnych osób prawnych. W przeszłości brak takiego precyzyjnego zapisu powodował trudności w tworzeniu warsztatów przez te podmioty. Wskazane byłoby również rozstrzygnięcie, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą tworzyć wtz-y. Art. 10b 1 f zakaz pełnienia pracy w WTZ dla członków kadry zarządzającej jednostki prowadzącej uniemożliwi funkcjonowanie warsztatów w małych miejscowościach. Tam zwykle prężna, z jakimś wykształceniem grupa zakłada warsztat i stanowi naturalną kadrę w danym miejscu- zakaz spowoduje problemy kadrowe- nie będzie po prostu ludzi do pracy. Art. 10b c ust. 6b Obowiązek zwrotu środków PFRON w przypadku dłuższej nieobecności uczestników nie powinien zostać wprowadzony: uczestnicy WTZ to osoby, których wysoki stopień niepełnosprawności- umiarkowany czy znaczny w znakomitej większości wypadków ma również uzasadnienie w postaci ogólnie złego stanu zdrowia. Wśród nich jest duży odsetek osób z epilepsją, chorobami somatycznymi, chorobami psychicznymi i innymi sprzężonymi schorzeniami. Osoby te częściej chorują, częściej podlegają różnego rodzaju urazom, przebywają w szpitalach. Sądzimy, że WTZ - tak jak szkoła- w pełnej gotowości do zajęć w 100-procentowym składzie nie może być „karany” za przedłużające się niedyspozycje uczestników. 10 % dotacji to duży uszczerbek w budżecie, o którego systematyczne zwiększanie od lat postuluje środowisko. W dalszym ciągu postulujemy zwiększenie algorytmu dofinansowania WTZ-ów – przyczyni się to do zaspokojenia wielu potrzeb warsztatów, pozwoli na utrzymanie dobrej, sprawdzonej kadry.

<< Powrót do listy uwag