ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Beata Romanowska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Po przeczytaniu projektu z dnia 29 września 2017 r. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przeanalizowaniu przez kierownictwo i kadrę Domu Pomocy Społecznej – Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu nasunęły nam się wątpliwości dotyczące następujących problemów. 1. art. 10 a ust. 4 Było w warsztacie działa rada programowa, w skład której wchodzą: 5) doradca zawodowy lub instruktor zawodu – w miarę potrzeb Ma być uchyla się pkt 5 Czy zmianę rozumieć jako wykluczenie instruktora zawodu z zespołu do spraw opracowania i oceny indywidualnego programu rehabilitacji, a zostanie nadal na mocy rozporządzenia pracownikiem warsztatu? Czy w konsekwencji instruktor zawodu przestanie byś pracownikiem warsztatu (patrz § 13.2. punkt 3). W naszej ocenie instruktor zawodu bezpośrednio pracuje z uczestnikami warsztatu wykonując zadania tożsame z pracą instruktorów terapii i powinien mieć wpływ na kształt IPR-u oraz odpowiadać za jego realizację. 2. art.10b 1h Skąd będą wynikały standardy obowiązujące warsztaty i kiedy otrzymamy w tej sprawie informacje. Czy pojawią się możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w wypadku konieczności dostosowania pomieszczeń i budynków do nowych standardów? 3. Podczas konsultacji jako jedne z najważniejszych problemów poruszano: a) kwestię dowozu osób niepełnosprawnych. Ograniczone środki finansowe, a także trudności organizacyjne nie pozwalają na załatwienie tego problemu w samych warsztatach. Potrzebne byłoby wsparcie ustawowe (np. ulgi na bilety miesięczne dla osób powyżej 24 roku życia, regularnie dojeżdżające na jakąś formę rehabilitacji społecznej, zawodowej lub leczniczej, dotychczas dotyczą młodzieży uczącej się) oraz wsparcie i współdziałanie w tej sprawie władz samorządowych. b) kwalifikacje i wynagrodzenie kadry • dużym ułatwieniem byłoby doprecyzowanie kwalifikacji kadry (taryfikatory, minimalne wykształcenie), ponieważ warsztaty prowadzone są przez różne organizacje i jednostki pojawia się trudność w określeniu wymagań dla zatrudnianych pracowników. • wszystkie warsztaty borykają się z problemem niskich zarobków pracowników w stosunku do posiadanych kwalifikacji. Czy istnieją plany zwiększenia algorytmu, na podstawie którego naliczane są środki PFRON. Koszty prowadzenia warsztatów rosną wraz z regularnym wzrostem cen na towary i usługi, przyznawane środki wydają się obecnie nieadekwatne do potrzeb. W trakcie konsultacji pojawiły się także kwestie a) wydatkowania środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży wyrobów i usług na cele inne niż integracja społeczna uczestników. b) uregulowanie czasu trwania przerwy wakacyjnej c) czy ze środków wtz będzie można realizować większe remonty d) czy trener pracy będzie zatrudniany obligatoryjnie przez wtz, czy pozostanie w tej sprawie dowolność czy te tematy będą sprecyzowane w rozporządzeniu i czy planowane są w nim zmiany oraz kiedy można spodziewać się projektu nowego rozporządzenia.

<< Powrót do listy uwag