program "Za życiem"

Autor uwagi: Krzysztof Kotyniewicz
Organizacja:
Kategoria: uwagi do programu

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwagi do projektu Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin 'Za życiem'. Uwagi ogólne: - dokument jest niedostępny dla osób głuchych - brak tłumaczenia w języku migowym głównego dokumentu, tzn. programu. Z uwagi na wagę dokumentu powinien być dostępny dla różnych grup osób, w tym osób z niepełnosprawnością słuchu, nie posługujących się językiem polskim na poziomie biegłym. Uwagi szczegółowe do zapisów programu: 1) Priorytet I, Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Działanie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Zapewnienie głuchym kobietom w ciąży usług w polskim języku migowym. Akt prawny: zmiany w Ustawie o języku migowym i innych sposobach komunikowania się. 2) Priorytet II, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Działanie 2.4. Zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby komunikacyjne osób głuchych. Objęcie wsparciem dzieci głuchych słyszących rodziców od najwcześniejszych dni życia dziecka w zakresie nauki języka migowego. Brak komunikacji od samego początku powoduje nieodwracalne skutki emocjonalne, psychiczne i poznawcze dziecka. W każdym ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym winien być zatrudniony specjalista ds. osób głuchych - lektor języka migowego. 3) Priorytet III, Usługi wspierające i rehabilitacyjne Działanie 3.2. Dostęp do usług ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi bez zaburzeń psychicznych. Rozszerzenie działalności ŚDS poprzez przystosowanie i przygotowanie do pracy z osobami wychodzącymi z WTZ, a nie rokującymi szans na zatrudnienie. Brak rozwiązań systemowych dla wsparcia absolwentów WTZ, którzy nie rokują zatrudnienia i tym samym nie mogą być już uczestnikami WTZ. Dostosowanie DPS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z niepełnosprawnością słuchu (brak kadry posługującej się językiem migowym na poziomie biegłym). Działanie 3.3. Zapewnienie, że Warsztat Terapii Zajęciowej, który zdecyduje się na prowadzenie Klubu rehabilitacji otrzyma na jego prowadzenie dodatkowe środki obok tych na prowadzenie WTZ, w przeciwnym razie przepis będzie istniał tylko w teorii. Dodanie zapisu, że w zajęciach klubowych mogą brać udział absolwenci WTZ niepracujący. Działanie 3.5.1 Umożliwienie opiekunom dzieci niepełnosprawnych łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. 4) Priorytet V, Usługi wspierające i rehabilitacyjne Działanie 5.1. Zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby komunikacyjne osób głuchych. Asystenci rodzin, w których choć jeden z członków jest niesłyszący powinni biegle posługiwać się językiem migowym. Działanie 5.2. Baza i portal dostępne na poziomie WCAG 2.0 AAA Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art 10b pkt 6b 'W przypadku ustalenia w okresie kwartału, frekwencji uczestnika niższej niż 50% wymaganej obecności, zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie do wysokości 10% stawki dziennej a każdy dzień nieobecności wymaganej frekwencji' W finansowaniu działalności WTZ nie występują koszty dzienne przypadające na uczestnika. Jedynym kosztem na uczestnika jest koszt treningu ekonomicznego, który jest zmniejszany proporcjonalnie do frekwencji w danym miesiącu. Pozostałe koszty działalności, to koszty stałe, tj. wynagrodzenia terapeutów, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty materiałów na zajęcia. Zmniejszanie dotacji z powodu braku frekwencji uczestnika spowoduje chaos organizacyjny i paraliż pracy Warsztatu. Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu. Zapis Art 10b pkt 6d wprowadza zasadę, iż w przypadku podjęcia przez uczestnika pracy zawodowej, dofinansowanie WZT nie zmniejsza się przez okres 90 dni, a uczestnik ten w tym okresie ma prawo powrotu na Warsztat. Zapis wymaga doprecyzowania, czy przez okres 90 dni od podjęcia pracy przez każdego z uczestników jego miejsce na WTZ jest 'zamrożone' na czas ewentualnego powrotu?

<< Powrót do listy uwag