ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Piotr Kowalski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Art. 10a: - ust.1 – proponuje się znieść zapis „w szczególności w celu pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”, skoro wcześniej równocześnie mówi się zarówno o rehabilitacji społecznej jak i zawodowej - ust. 1b - postuluje się czas trwania zajęć w WTZ wynoszący 6 godzin lub 7 ale z wliczonym czasem na dotarcie na zajęcia i powrót do domu 2. Art.. 10aa, 10ab, 10ac – postuluje się, aby kwestię kwalifikacji osób niepełnosprawnych do WTZ pozostawić po stronie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie posiadają przekazane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej listy kandydatów do WTZ. Uważam, że nie należy ograniczać kompetencji Rady Programowej WTZ i nie potrzeba decyzji administracyjnej Starosty o umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w Warsztacie. Analogie można czerpać ze żłobków, przedszkoli, szkół, gdzie nie ma decyzji administracyjnej Starosty, Burmistrza, Wójta czy Prezydenta miasta. Decyzje administracyjne funkcjonują w przypadkach Środowiskowych Domów Samopomocy, przy czym tam chodzi o specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest przeprowadzany wywiad środowiskowy przez OPS-y, stąd decyzja administracyjna. Należy zatem bardziej w aktach prawa wzmacniać rolę dotychczasowej Rady Programowej WTZ. 3. Art. 10b, ust. 1f – należy znieść ten punkt o brzmieniu: „osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej warsztat nie mogą być równocześnie pracownikami warsztatu”. 4. Art. 10bb – nie należy wprowadzać zapisów o powołaniu przez Starostę Rady Programowej Warsztatów, ponieważ PCPR-y pełnią w stosunku do Warsztatów rolę kontrolną, Starosta powołuje Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i nie ma potrzeby powoływania kolejnego ciała, które nie wiadomo jaką rolę miałoby pełnić: kontrolną (to jest domena PCPR), czy doradczą (istnieją już nadmienione Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych). 5. Na koniec – projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma z pewnością na celu poprawę warunków w jakich funkcjonują osoby niepełnosprawne. Uważam jednak, że należy pamiętać również o tych grupach zawodowych, które zajmują się tymi osobami i dążyć do poprawy warunków płacowych – odchodzą bowiem z WTZ-ów doświadczeni i oddani pracownicy, przychodzą nowi, nie koniecznie rozumiejący tematykę osób niepełnosprawnych i to nie ułatwia zachowanie odpowiednich standardów.
<< Powrót do listy uwag