ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Paweł Gronowski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Art. 10, po ust. 1b dodanie ust. 1c w brzmieniu: do czasu trwania zajęć wlicza się czas dowozu uczestników, max. 2godz. dziennie jeżeli warsztat zapewnia taki dowóz ze względu na bariery transportowe. Przemawia za tym trudna sytuacja komunikacyjna osób niepeł. z obszarów wiejskich! Czas dowozu na takich obszarach zajmuje sporo czasu tak, że osoba niepeł. będąca uczestnikiem spędzała by poza domem większą część dnia, przeważnie bez obiadu. A dla większości warsztatów zmniejszenie dofinansowania ze względu na krótszy wymiar czasu zajęć, będzie dodatkowym problemem finansowym przy i tak trudnej już często sytuacji budżetowej wielu placówek. W ust. 3a pkt 1 dodanie po średniku w wymiarze do 5 godz. tyg. przez okres 12 miesięcy. Przemawia za tym fakt, że u osób z niepeł. intelektualną pewne procesy wymagają działania długofalowego, ale o mniejszej intensywności bodźców. W ust. 4 dodanie: psycholog w miarę potrzeb. Uzasadnienie: przeważnie kadra warsztatu i tak dysponuje opiniami psychologów jakie warsztat pozyskuje przy przyjmowaniu uczestnika, poza tym to terapeuci spędzają najwięcej czasu z uczestnikiem i znają go najlepiej i posiadają także podstawową wiedzę psychologiczną. W art. 10 aa dodanie pkt. 7 w brzmieniu: Warsztat może prowadzić działania zmierzające do pozyskania osoby niepeł. do warsztatu, w szczególności informowania o procedurach obowiązujących przy składaniu wniosków do powiatowego centrum pomocy rodzinie. W tym celu Ośrodki pomocy Społecznej, Szkoły, Urzędy uprawnione są do przekazywania danych osobowych osób niepeł. Uzasadnienie: osoby niepeł. i ich rodziny często potrzebują wsparcia, a warsztatom, które są tym potencjalnie zainteresowane będzie często najbardziej zależało, aby do takich osób dotrzeć, działają poza tym lokalnie. W art. 10b ust. 1e dodanie po średniku: wykształcenie średnie z 5-letnim stażem pracy na warsztacie średnie z 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym. Uzasadnienie: doświadczenie pokazuje, że samo wykształcenie nie gwarantuje sprawnego zarządzania. Dziękuję w razie pytań służę pomocą Paweł Gronowski

<< Powrót do listy uwag