ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Grzegorz Krzykwa
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Dot.: Stanowisko Dolnośląskiego Forum WTZ w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Zmiany dotyczące aspektów formalnych funkcjonowania WTZ Proponowana zmiana w nowelizacji Miejsce Uwagi Zdefiniowanie w ustawie pojęcia „staż aktywizacyjny” Art. 2 pkt 12 Proponujemy zdefiniowanie także innych nowych pojęć, które pojawiają się w nowelizacji ustawy takich jak: ? praktyki zawodowe, ? trener pracy, ? zajęcia klubowe, Umożliwienie WTZ przetwarzania danych osobowych uczestników w zakresie realizacji funkcji reintegracji społeczno-zawodowej Art. 10a ust. 1a (nowy) Ze względu na charakter działalności statutowej WTZ (m.in. obowiązki w zakresie opracowania indywidualnych programów rehabilitacji) rekomendowane jest poszerzenie katalogu danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez WTZ o dane dotyczące: -dotychczasowego zakresu i charakteru terapii uczestnika - sytuacji zdrowotnej (w tym w zakresie zdrowia psychicznego) - sytuacji rodzinnej i prawnej - opinie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres danych udostępnionych do przetwarzania przez WTZ powinien być tożsamy z zakresem danych przetwarzanych przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Pozwoli to na usprawnienie procesu przyjmowania uczestników do WTZ. Sugerowane jest ponadto wprowadzenie jako obligatoryjnego elementu dokumentacji WTZ formularza z oświadczeniem uczestnika WTZ/opiekuna prawnego uczestnika WTZ o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w w/w zakresie. Powołanie Zespołu w miejsce Rady Programowej. W skład zespołu wchodzą również inni pracownicy WTZ , w tym trener pracy. art. 10 a ust 4 Proponowana zmiana w nomenklaturze nie ma uzasadnienia merytorycznego, a rodzi konieczność przystosowania dokumentacji wewnętrznej WTZ do nowego nazewnictwa. Rekomendowane jest pozostawienie dotychczasowej nazwy dla tego gremium. By uniknąć nieporozumień w sferze terminologii, proponuje się rozważanie nadania innej nazwy tworzonej przy Staroście Radzie Programowej Warsztatów (art. 10bb), np. Powiatowy Zespół ds. WTZ. Zmodyfikowano tryb przyjęcia uczestnika do WTZ. Art. 10 aa ust 2, 5, 6, Art. 10ab ust. 1, 4, 5, 6 Art. 10ac Wnioskujemy o utrzymanie w mocy dotychczasowych procedur kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w WTZ z dodaniem ostatniego etapu tej procedury tj. wydanie decyzji o przyjęciu przez Starostę. Będzie to bardziej optymalne dla wszystkich stron zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. Równocześnie popieramy pomysł prowadzenia przez PCPR-y centralnych list kandydatów i wolnych miejsc w Warsztatach. Uzasadnienie: Problemem może okazać się wydłużona procedura związana z przyjęciem nowego uczestnika do danego WTZ (w związku z proponowanym zapisem istnieje obawa konieczności zwrotu przez WTZ środków finansowych). Istnieją również powiaty np. powiat ziemski wrocławski, który rozlokowany jest wokół miasta Wrocław, w których z uwagi na duże odległości, nie jest możliwy dojazd uczestników do WTZ w tym powiecie z każdego miejsca powiatu. Dlatego często osoby z niepełnosprawnością szukają miejsca w warsztatach w powiecie sąsiednim. Dlatego też wnosimy o utrzymanie dotychczasowej praktyki stosowania umów wzajemnych pomiędzy powiatami w przypadku uczestnictwa w WTZ osób z różnych powiatów. Wprowadzenie instytucji zajęć klubowych dla osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia. Zakres i organizację klubu określa dany podmiot WTZ. Art. 10 ad ust. 1 Proponujemy uzupełnienie nowelizacji o zapis umożliwiający uczestnictwo w klubach przez absolwentów WTZ, którzy opuścili warsztat celem podjęcia zatrudnienia, ale je utracili po upływie terminu 90 dni, opuścili WTZ z powodów innych niż podjęcie zatrudnienia oraz przez kandydatów do WTZ. Widzimy także konieczność uregulowania obowiązku czy też możliwości dowozu tych osób. Uzasadnienie: istnieje potrzeba objęcia wsparciem wszystkich absolwentów WTZ, którzy takiego wsparcia potrzebują i oczekują. Ponadto wielu z naszych uczestników, zwłaszcza zamieszkujących tereny wiejskie, jest całkowicie pozbawiona możliwości dojazdu do WTZ, dlatego bez możliwości ich dowozu nie będziemy mogli zorganizować im wsparcia na zajęciach klubowych. Jednocześnie nadmieniamy, że brak komunikacji miejskiej jest bardzo często przyczyna nie podejmowania pracy przez naszych uczestników. Osoby te nie są w stanie uzyskać prawa jazdy i kupić sobie samochód, a innej możliwości wydostania się ze swoich miejscowości nie mają. Konieczne jest znalezienie jakiegoś rozwiązania tej kwestii, np. udostępnienie pojazdów dostosowanych, będących w posiadaniu powiatów. Wprowadzenie zasady: osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej WTZ nie mogą być pracownikami warsztatu. Art. 10b ust. 1f Rekomendowana jest rezygnacja z zapisu. Proponowana zmiana oznacza dla WTZ duże utrudnienie ze względu na mobilność i dyspozycyjność członków zarządu jednostek prowadzących. W ogromnej rzeszy warsztatów pracują osoby, które łączą funkcje pracownika warsztatu i członka zarządu jednostki prowadzącej. Osoby działające w jednostkach prowadzących i pracujące w warsztatach działają dla dobra swoich podopiecznych. Konieczność przeprowadzania zmian w składzie organów zarządzających wywoła duże komplikacje proceduralne. Proponuje się, aby obecny zapis został uzupełniony w następujący sposób: Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej WTZ nie mogą być pracownikami warsztatu za wyjątkiem sytuacji, kiedy funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej pełnione są przez nie społecznie (nieodpłatnie). Wprowadzenie standardów dostępności budynku i pomieszczeń Art. 10 b ust. 1 Rekomendowane jest podanie źródeł finansowania dostosowania budynku i pomieszczeń istniejących obecnie WTZ do wymaganych standardów oraz wydłużenie okresu przejściowego dla funkcjonujących już WTZ do lat 10 (tj. do 2028 r.). Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że WTZ mieszczą się nie tylko w lokalach własnych jednostek prowadzących, ale również w lokalach najmowanych, których właściciele potencjalnie mogą odmówić dokonania niezbędnych zmian w zakresie standardów, co pociągnie za sobą problematyczną dla WTZ konieczność zmiany miejsca prowadzenia terapii zajęciowej. Zaniepokojenie budzi ponadto fakt, że podniesione standardy lokalowe w dłuższej perspektywie będą generować wyższe niż obecnie koszty stałe funkcjonowania placówki (np. w związku z większą powierzchnią lokalu), których źródła finansowania również nie zostały określone. Zmieniony tryb kontroli WTZ (PCPR min. 1 raz w roku> rada powiatu > program naprawczy > możliwość rozwiązania umowy z WTZ) Art.10 ba W celu usprawniania procedury rekomendowane jest, aby sprawozdanie WTZ oraz wyniki kontroli WTZ realizowanej przez PCPR były przedmiotem badania wyłącznie przez zarząd powiatu, nie radę powiatu. Informacja na temat pozytywnej akceptacji działalności WTZ powinna trafiać do wiadomości rady powiatu. Zmiany dotyczące finansowania WTZ Proponowana zmiana w nowelizacji Miejsce Uwagi Zmniejszenie dofinansowania o 10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji w przypadku ustalenia w okresie kwartału frekwencji uczestnika niższej niż 50% art. 10b ust. 6 b Rekomendowane jest uzupełnienie zapisu dotyczącego nieobecności o warunek „nieobecności spowodowanej inna przyczyną niż stan zdrowia niepozwalający na udział w zajęciach terapii zajęciowej” oraz rozważenie zmiany okresu rozliczeniowego z kwartalnego na 6-miesięczny. W przypadku uczestników terapii zajęciowej ze względu na ich niepełnosprawności długotrwała nieobecność będąca efektem choroby nie należy do rzadkości. WTZ ponosi pewne kategorie kosztów (np. koszty utrzymania lokalu) niezależnie od frekwencji uczestników. Proponowana zmiana zmniejszy negatywny wpływ nowelizowanego przepisu na sytuację finansową WTZ, ograniczając zmniejszenie dofinansowania do przypadków nieusprawiedliwionych nieobecności uczestników. Dopuszczenie finansowania WTZ z innych źródeł niż samorządu powiatu i PFRON, bez pomniejszenia wysokości finansowania Art. 10 b ust 2 b Rekomendowane jest uzupełnienie zapisu o dopuszczenie możliwości wydatkowania 50% przychodów ze sprzedaży wytworów i usług WTZ na działalność bieżącą warsztatu o innym charakterze niż działania w zakresie reintegracji społecznej uczestników (np. remonty infrastruktury lokalowej). Zmienione warunki zachowania dofinansowania zgodnie z algorytmem: do 90 dni od upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, do 90 dni od momentu podjęcia przez uczestnika zatrudnienia, w okresie realizacji praktyk i stażu aktywizacyjnego. Art. 10 b ust 6 b-e Rekomendowana jest zmiana zapisów ustawy mówiących o terminie 90-dniowym na zapis w postaci „termin 3-miesięczny” Proponowana zmiana ma charakter doprecyzowujący. Ponadto: Wnioskujemy o dodanie zapisu dotyczącego wzrostu algorytmu i mechanizmu waloryzacji na kolejne lata. Negatywnie oceniamy brak jakichkolwiek zapisów o zwiększeniu algorytmu wg, którego finansowana jest działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz o jego corocznej waloryzacji. Uzasadnienie: wysokość finansowania nie zmieniła się praktycznie od 2009 r. Pomimo zwiększenia w roku 2016 o 100 zł miesięcznej kwoty dofinansowania kosztów działalności WTZ, nie wprowadzono zasad waloryzacji tej kwoty. Koszty płacy minimalnej brutto wzrosły w tym czasie z 1276 zł na 2000 zł. Istnieje niebezpieczeństwo, że w skutek tego będziemy musieli ograniczać zatrudnienie, bo nie będziemy w stanie wypłacać nawet minimalnych wynagrodzeń. Jak do tej pory nie został zahamowany odpływ kadry, posiadającej wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Obowiązujący i planowany w przyszłości wzrost płacy minimalnej zmusi nas do redukcji lub ograniczeń w tym zakresie. Mamy także olbrzymie kłopoty z wymianą zużytego wyposażenia, remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia. Z poważaniem W imieniu Dolnośląskiego Forum WTZ Zarząd Agnieszka Pierzynka Alina Wierzbicka Grzegorz Krzykwa Marcin Simon Jarosław Przygodzki

<< Powrót do listy uwag