ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Lucyna Bruniecka
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (woj. pomorskie) po konsultacji z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Kościerzynie funkcjonującym na terenie naszego powiatu oraz środowiskiem osób niepełnosprawnych w związku z planowanymi zmianami proponowanymi w projekcie ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zgłasza następujące uwagi: 1. Art. 10aa ust. 2 – „Osoba niepełnosprawna składa wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, funkcjonującego w powiecie, w którym został utworzony warsztat”. ? ZMIANA na: Osoba niepełnosprawna składa wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie do funkcjonującego w powiecie warsztatu terapii zajęciowej. UZASADNIENIE: Stoimy na stanowisku, że planowany system składania wniosku do PCPR pogorszy sytuację osób niepełnosprawnych, przedłuży proces zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie, a co za tym idzie wydłuży się czas rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych. W naszym powiecie kościerskim dotychczasowy system składania wniosków przez kandydata na uczestnika WTZ do Kierownika WTZ przebiega sprawnie i bez zbędnej zwłoki, a także biurokracji. Jest elastycznie dopasowany do potrzeb osób pojawiających się w WTZ. Uważamy, że osoby niepełnosprawne często są zagubione w obecnym załatwianiu różnych innych urzędowych formalności w celu uzyskania pomocy. Dlatego też ubieganie się o jakąkolwiek pomoc powinno być bardziej uproszczone i przystępne dla osób niepełnosprawnych. Reasumując nie popieramy zaproponowanych zmian dotyczących składania wniosku. 2. Art. 10aa ust. 6 – „Decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie wydaje starosta”. ? ZMIANA na: Decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie podejmuje kierownik WTZ wraz z kadrą. UZASADNIENIE: Stoimy na stanowisku, że planowany system kwalifikacji do WTZ (zadanie starosty – w praktyce prawdopodobnie PCPR-y) pogorszy sytuację osób niepełnosprawnych, przedłuży proces zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie, a co za tym idzie wydłuży się czas rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych. Warsztat najlepiej jest w stanie określić jakie kompetencje zawodowe posiada kandydat na uczestnika WTZ i jakie miejsce pracy będzie najbardziej adekwatne do jego predyspozycji. W naszym powiecie kościerskim dotychczasowy system rekrutacji kandydata na uczestnika WTZ przez kierownika i kadrę WTZ przebiega sprawnie i bez zbędnej zwłoki, a także biurokracji. Jest elastycznie dopasowany do potrzeb osób pojawiających się w WTZ. Uważamy, że osoby niepełnosprawne często są zagubione w obecnym załatwianiu różnych urzędowych formalności w celu uzyskania pomocy. Dlatego też ubieganie się o jakąkolwiek pomoc powinno być bardziej uproszczone. Ponadto dla powiatu będzie to zadanie generujące dodatkowe koszty np. zapłaty za ocenę specjalisty i obciążenie dodatkowymi zadaniami pracownika. Również należy mieć na względzie proces i terminy odwołań osób niezakwalifikowanych, co pochłonie za sobą zwiększoną biurokrację, czas przeznaczony na rozpatrzenie odwołania, który mógłby być przez osobę niepełnosprawną wykorzystany na inną formę wsparcia. Nie popieramy zaproponowanych zmian dotyczących wydawania decyzji przez starostę w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie. 3. Art. 10ab ust. 1 – „Powiatowe centrum pomocy rodzinie prowadzi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie oraz po uzyskaniu informacji o dostępnym miejscu w warsztacie, informuje osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w warsztacie o możliwości rozpoczęcia terapii we wskazanym warsztacie i terminie”. ? ZMIANA na: Warsztat terapii zajęciowej prowadzi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie. UZASADNIENIE: W naszym powiecie listę osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej prowadzi WTZ, który każdorazowo czy w przypadku rezygnacji uczestnika, przyjęcia nowej osoby, skreślenia z listy uczestników informuje o tym PCPR w Kościerzynie prosząc o akceptację. Jest to sprawdzony system od lat, który dobrze funkcjonuje. 4. Art. 10ab ust. 3 – Warsztat przyjmuje uczestników warsztatu na trzymiesięczny okres próbny”. ? ZMIANA na: Kierownik warsztatu przyjmuje uczestników na trzymiesięczny okres próbny. UZASADNIENIE: W naszym powiecie Warsztat powyższy zapis praktykuje. 5. Art. 10ab ust. 5 – „Negatywne stanowisko zespołu może stanowić podstawę do wydania przez starostę decyzji uchylającej decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie”. ? ZMIANA na: Negatywne stanowisko zespołu może stanowić podstawę do odmowy zakwalifikowania uczestnictwa w warsztacie o czym warsztat niezwłocznie informuje pisemnie kandydata na uczestnika WTZ. UZASADNIENIE: Proponowany zapis będzie generował dodatkowe koszty dla powiatu poprzez prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z obowiązkiem wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie bądź odmowy, czy uchylenia. Ponadto obciąża dodatkowymi zadaniami PCPR, który będzie realizował zadanie. 6. Art. 10ab ust. 6 – „W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, powiatowe centrum pomocy rodzinie informuje osobę niepełnosprawną o innych możliwościach wsparcia”. ? ZMIANA na: Warsztat informuje osobę niepełnosprawną o innych możliwościach wsparcia w przypadku, gdy osoba nie zakwalifikuje się do uczestnictwa w warsztacie, bądź z różnych powodów zostanie skreślona z listy uczestników. UZASADNIENIE: Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie współpracuje w tym zakresie z innymi instytucjami, organizacjami oraz kandydatami na uczestników WTZ i uczestnikami, ponieważ najlepiej zna potrzeby osób niepełnosprawnych ich predyspozycje i umiejętności. W naszej ocenie to właśnie WTZ jest odpowiednią placówką decydującą o wyżej wymienionych możliwościach wsparcia osoby niepełnosprawnej. 7. Art. 10ac ust. 1 – „Starosta wydaje decyzję uchylającą decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie: 1) Na wniosek uczestnika warsztatu 2) W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, po 90 dniach od dnia podjęcia przez uczestnika warsztatu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 3) W przypadku, o którym mowa w art. 10b ust. 6c, gdy uczestnik warsztatu nie przedstawi nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.” ? ZMIANA na: Warsztat informuje pisemnie osobę zainteresowaną w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie: 4) Na wniosek uczestnika warsztatu 5) W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, po 90 dniach od dnia podjęcia przez uczestnika warsztatu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 6) W przypadku, o którym mowa w art. 10b ust. 6c, gdy uczestnik warsztatu nie przedstawi nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.” UZASADNIENIE: Podtrzymujemy stanowisko jak wyżej mówiące o procesie rekrutacji i podjęciu decyzji przez WTZ co do zakwalifikowania bądź odmowy. 8. Art. 10ac ust. 2 i ust. 3- uchylenie. UZASADNIENIE: Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie zapisy art. 10ac ust. 2 posiada i realizuje w swoim regulaminie wewnętrznym (jak postąpić w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu warsztatu i naruszania zasad bezpieczeństwa). Dlatego też nie ma potrzeby obciążania starosty poprzez wydanie decyzji uchylającej (dodatkową pracą).

<< Powrót do listy uwag